ประกันบ้านและคอนโด ประกันอัคคีภัย | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ประกันภัยที่อยู่อาศัย

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก็สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้มีอะไรบ้าง

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติมเพื่อการอยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตึงตรา และทรัพย์สินอื่นๆภายในสถานที่เอาประกันภัยที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมีอะไรบ้าง

 • ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย
  • จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
  • โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว
  • ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือการที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง
 • ฟ้าผ่า
 • แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว
 • ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย

ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ มีอะไรบ้าง

หากผู้เอาประกันภัยต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถซื้อภัยเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • ภัยลมพายุ
 • ภัยจากลูกเห็บ
 • ภัยระเบิด
 • ภัยอากาศยาน
 • ภัยจากยวดยานพาหนะ
 • ภัยจากควัน
 • ภัยแผ่นดินไหว
 • ภัยน้ำท่วม
 • ภัยเนื่องจากน้ำ
 • ภัยจลาจลนัดหยุดงาน
 • ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
 • ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ไม่คุ้มครอง

ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

 • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
 • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมนี
 • โบราณวัตถุหรือวัตถุสำหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท
 • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
 • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
 • วัตถุระเบิด
 • ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก หรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือได้รับกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง หรือไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณีดังกล่าว

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีกี่วิธี

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

 • กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย หรือ
 • กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย

การประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง คืออะไร

การประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง คือ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และปรากฎว่าทรัพย์สินนั้นมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน โดยสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้คือ

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องทำอะไรบ้าง

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย

 • ส่งคำเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับความเสียหาย ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้น ๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้
 • ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง รายละเอียด ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนาแห่งเอกสารนั้น ๆ ข้อพิสูจน์และข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องและต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิด อัคคีภัยและพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทต้องการตามสมควรแก่กรณี

แผนประกัน เพอร์เฟค

ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย

จุดเด่น

 • ให้ความคุ้มครองที่พักอาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์
 • มีแผนประกันภัยให้เลือกซื้อตามความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม
 • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมอัคคีภัย โจรกรรม เงิน กระจก และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • สามารถเลือกทำประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างได้

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยได้

 • สิ่งปลูกสร้างใช้เพื่ออยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ โรงรถ และอาคารย่อย เช่น ที่พักคนงาน เรือนครัว รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • เฉพาะสิ่งปลูกสร้างประเภทที่มีโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างเท่ากับมูลค่าตามจริงของอาคาร หรือไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
 • กรณีสิ่งปลูกสร้างในเขตจังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับภัยแผ่นดินไหวลดเหลือ 50%
 • การประกันภัยนี้เป็นการรับประกันภัยประเภทที่อยู่อาศัย ที่มีมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 500,000 ถึง 10,000,000 บาท โดยพิจารณาจากการรวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างมีมูลค่าต่ำกว่า หรือเกินกว่ามูลค่าดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะรับพิจารณาเป็นรายกรณี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลอยู่เป็นประจำ และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ติดริมแม่น้ำ หรือได้รับความเสียหายจากน้ำขึ้น-น้ำลง
 • สำหรับภัยน้ำท่วม คุ้มครองหลังวันเริ่มความคุ้มครอง 7 วัน

แผนประกันภัย

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
หมวดการประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่ม
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว หรือ ชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยธรรมชาติ (ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยจากน้ำท่วม 20,000 50,000 100,000
ขยายความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 50,000 100,000 150,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราวต่อวัน 1,000 บาท สูงสุด 30 วัน 1,000 บาท สูงสุด 60 วัน 1,000 บาท สูงสุด 90 วัน
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 10,000 10,000 10,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ส่วนบุคคล เช่น นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ 10,000 10,000 10,000
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหาย แต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
ค่าวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายสำหรับม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตาอื่นๆ นอกอาคาร
หมวดการประกันภัยโจรกรรม
ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ และความเสียหายต่อตัวอาคาร ไม่คุ้มครอง 100,000 500,000
หมวดการประกันภัยเงินสด
ความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือตัวอาคาร ไม่คุ้มครอง 50,000 100,000
หมวดการประกันภัยกระจก ไม่คุ้มครอง 100,000 500,000
หมวดการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่คุ้มครอง 200,000 1,000,000

เบี้ยประกันภัย

จำนวนเงิน เอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
500,000 850 1,600 3,100
700,000 1,050 1,800 3,300
1,000,000 1,350 2,150 3,600
1,500,000 1,850 2,700 4,200
2,000,000 2,350 3,250 4,750
2,500,000 2,850 3,850 5,300
3,000,000 3,350 4,400 5,850
3,500,000 3,850 4,950 6,450
4,000,000 4,350 5,500 7,000
4,500,000 4,850 6,120 7,550
5,000,000 5,350 6,650 8,150
5,500,000 5,850 7,200 8,700
6,000,000 6,350 7,750 9,250
6,500,000 6,850 8,350 9,800
7,000,000 7,350 8,900 10,350
7,500,000 7,850 9,450 10,950
8,000,000 8,350 10,000 11,500
8,500,000 8,850 10,600 12,050
9,000,000 9,350 11,100 12,600
9,500,000 9,850 11,700 13,200
10,000,000 10,350 12,250 13,750
 

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แผนประกัน มายแฮปปี้โฮมพลัส

ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย
เพราะว่าความสุขดีๆ เริ่มต้นที่บ้าน อย่าให้ความสุขของคุณต้องหายไปจากเหตุไม่คาดฝัน ด้วยการเริ่มต้นคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ที่อยู่อาศัยที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองพิเศษหลายรายการ เพิ่มความอุ่นใจให้กับบ้านและทรัพย์สินที่รักของคุณ

แผนประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก ทุนประกันภัย (บาท)
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่ง
ปลูกสร้าง เช่นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยลมพายุ
ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ
500,000
ความคุ้มครองเสริม ทุนประกันภัย (บาท)
ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัย ภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก โดยความเสียหายของตัวอาคารคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ไม่เกิน 10% ของทุนเอาประกันภัยความคุ้มครองหลัก หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ ปี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสิ่งปลูกสร้าง (สิ่งของส่วนตัวสำหรับการสวมใส่หรือใช้สอย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็นต้น) ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก ไม่เกิน 2,500 บาท ต่อคนรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ ปี
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างที่พกพาได้ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค Flash Drive กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่นๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ตามความเสียหายจริงรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ ปี
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินมีค่าภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ งานศิลปะ ทองคำ อัญมณีมีค่า เครื่องเงิน ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือ บุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก ไม่เกิน 2,500 บาท ต่อคนรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ ปี
ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างระหว่างเก็บในสถานที่อื่นชั่วคราว ให้ความคุ้มครองกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างไปยังสถานที่อื่น แล้วได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก ไม่เกิน 10% ของทุนเอาประกันภัยความคุ้มครองหลัก หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ ปี
การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซิ่งเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี รวมกันสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง/ปี
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 700
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 120 บาท ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 100,000 บาท

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ทุนประกันภัย
My Happy Home Plus 1 My Happy Home Plus 2 My Happy Home Plus 3
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้า เนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 50,000 100,000 200,000
การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 50,000 100,000 200,000
ความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดต่อตัวสิ่งปลูกสร้าง (ประตูหรือหน้าต่าง) อันเกิดจากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 5,000 10,000 20,000
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดภายในสิ่งปลูกสร้าง วงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 500,000 1,000,000 2,000,000
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 50,000 100,000 200,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 490 990 1,990

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ทุนประกันภัยสูงสุด
ความสูญเสียหรือเสียหายจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่มีสาเหตุจากภัยน้ำท่วม (ระยะเวลารอคอย 7 วัน) วงเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 5% ของทุนเอาประกันภัยหลัก และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) สำหรับทุนประกันภัย 20,000 - 200,000 บาท เบี้ยประกันภัย 100 บาท สำหรับทุนประกันภัย 200,000 บาทขึ้นไป เบี้ยประกันภัย 25 บาทสำหรับทุนประกันภัยทุกๆ 50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเท่านั้น
 2. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้าให้เช่าหรือแสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเป็นห้องชุดพักอยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) รับประกันภัยเฉพาะทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น
 3. สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 4. แผน My Happy Home Plus (3) สามารถซื้อได้ เฉพาะกรณีทุนประกันภัยความคุ้มครองหลักตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น
 5. แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  • เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัด คลองเตย
  • พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทุน ประกันภัยมากกว่า 5 ล้านบาท
  • อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้ สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร
 6. สำหรับภัยน้ำท่วม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อันได้แก่ พื้นที่บริเวณจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี และบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รบกวนติดต่อตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ ก่อนการรับประกันภัย
 7. ทรัพย์สินที่ยกเว้น
  • เงินสด เช็ค เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ
  • ทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ดูแลรักษา

แผนประกัน มายแฮปปี้ล็อกโฮมพลัส

ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย
เพราะบ้านไม้ต้องการความคุ้มครองที่แตกต่าง แผนความคุ้มครอง My Happy Log Home Plus สำหรับบ้านไม้และทรัพย์สินที่คุณรัก จึงคัดสรรความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการ ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองพิเศษหลากหลายรายการ เพื่อให้คุณสบายใจว่าบ้านไม้ที่รักของคุณได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์  

ความคุ้มครองหลัก ทุนประกันภัย (บาท)
บ้านครึ่ง
ตึกครึ่งไม้
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 2)
บ้านไม้
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 3)
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายใน
สิ่งปลูกสร้าง เช่นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและทรัพย์สินอื่นๆที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผุ้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า
ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากยวดยานพาหนะภัยจากอากาศยาน
3,000,000
ความคุ้มครองเสริม ทุนประกันภัย (บาท)
ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก จนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ ไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัยความคุ้มครองหลักหรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ปี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสิ่งปลูกสร้าง (สิ่งของส่วนตัวสำหรับการสวมใส่หรือใช้สอย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็นต้น) ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก ไม่เกิน 2,500 บาทต่อคน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง/ปี
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่พกพาได้ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, Flash Drive, กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ตามความเสียหายจริงและสูงสุดรวมกัน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปี
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินมีค่าภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ งานศิลปะ ทองคำ อัญมณีมีค่า เครื่องเงิน ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกัน กับผู้เอาประกันภัยซึ่งมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก ไม่เกิน 2,500 บาทต่อคน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง/ปี
ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างระหว่างเก็บในสถานที่อื่นชั่วคราว ให้ความคุ้มครองกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินภายใน สิ่งปลูกสร้างไปยังสถานที่อื่นแล้วได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก ไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัยความคุ้มครองหลักหรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ปี
การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 5,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 5,500 บาท 8,500 บาท
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 200 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 และ 300 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 100,000 บาท

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ทุนประกันภัย (บาท)
My Happy Log Home 1 My Happy Log Home 2 My Happy Log Home 3
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 50,000 100,000 200,000
การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 50,000 100,000 200,000
ความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดต่อตัวสิ่งปลูกสร้าง (ประตูหรือหน้าต่าง) อันเกิดจากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 5,000 10,000 20,000
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดภายในสิ่งปลูกสร้างวงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 500,000 1,000,000 2,000,000
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 50,000 1,000,000 2,000,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 490 990 1,990

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ทุนประกันภัย รวมกันสูงสุดต่อครั้ง/ปี (บาท)
Option 1 Option 2
ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเช่น อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร ที่มีสาเหตุมาจาก ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ 500,000 1,000,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 500 1,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้) สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (บ้านไม้) และทรัพย์สินที่อยู่ภายใน สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 2. คุ้มครองเฉพาะบ้านเดี่ยว ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้า ให้เช่า หรือแสวงหาผลกำไรใดๆ
 3. สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 4. แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  • เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัด คลองเตย
  • พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทุน ประกันภัยมากกว่า 5,000,000 บาท
  • อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร
 5. ทรัพย์สินที่ยกเว้น
  • เงินสด เช็ค เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ
  • ทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ดูแลรักษา

แผนประกัน มายลักชัวรี่โฮมพลัส

ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย
เพราะชีวิตที่มีระดับต้องการความคุ้มครองที่เหนือกว่า ให้อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยที่อยู่อาศัย คุ้มครองคุณด้วยแผนประกัน My Luxury Home ที่คุ้มครองจบครบในแผนเดียว ทั้งคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองทรัพย์สินมีค่า เช่นอัญมณี เงินตรา ธนบัตร พร้อมเพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้คุณมั่นใจว่าบ้านของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบ

ข้อตกลงคุ้มครองหลัก ทุนประกันภัย (บาท)
1.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (รวมฐานราก) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ เครื่องครัว ฯลฯ ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยยวดยานพาหนะ ภัยระเบิด ภัยทางอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุจากน้ำท่วม ภัยจากควัน ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยไฟป่า และความเสียหาย จากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายใดๆ ที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย 1,000,000
ข้อตกลงคุ้มครองเสริม ทุนประกันภัย (บาท)
2.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย
- วงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อชิ้น 30,000
- วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี 100,000
3.ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเงินตรา ธนบัตร อัญมณี รวมกัน 20,000 ต่อชิ้น สูงสุด 200,000 ต่อปี
4.ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้ ความคุ้มครองข้อ 1. จนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้
- วงเงินความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน) 1,000
- วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี 100,000
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่พกพาได้ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, Flash Drive, กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ตามความเสียหายจริงและสูงสุดรวมกัน ไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปี โดยมีความรับผิดส่วนแรก 2,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งสำหรับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
6. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 100,000
7.การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือออกจากตัวอาคาร วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุด ต่อครั้งต่อปี 200,000
8.ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วาน โดยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก 10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
9. ค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ อันเกิดจากการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก 10% ของทุนประกันภัยความคุ้มครองหลัก
10.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยันหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย การขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยภายใต้ความคุ้มครองหลัก 10% ของความเสียหายแต่ละครั้
11. การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 100,000
12. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความรับผิดภายในสถานที่เอาประกันภัยวงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุด 1,000,000 ต่อครั้งต่อปี
13. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน) คู่สมรส บุตร และแม่บ้าน (คนรับใช้) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองตลอด24 ชั่วโมงทั่วโลก
- ผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน) 100,000
- คู่สมรส 100,000
- บุตร (ระบุชื่อ) (จำกัดความรับผิดต่อคน สูงสุดไม่เกิน 3 คน) 100,000
- แม่บ้าน (คนรับใช้) จำนวน 1 คน 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 3,900
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 160 บาท ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 100,000 บาท
 
ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัย (บาท)
• ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า* ทุนประกันภัย 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุนประกันภัย 810 1,210 1,610 2,110
• การประกันภัยสำหรับกระจก* ทุนประกันภัย 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุนประกันภัย 1,210 1,810 2,410 3,170
• การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*
ภายในสถานที่เอาประกันภัย
ทุนประกันภัย 1,500,000 2,000,000 2,500,000 300,000
ทุนประกันภัย 610 810 1,010 1,270
• การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*
ภายนอกสถานที่เอาประกันภัยโดยมีความรับผิดส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้ง
ทุนประกันภัย 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุนประกันภัย 160 230 310 380
• ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเช่น
อาคารทรัพย์สินภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากภัยแผ่นดินไหว
ภัยลมพายุภัยจากลูกเห็บ
ทุนประกันภัย 500,000 1,000,000
ทุนประกันภัย 500 1,000
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างคอนกรีต และทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้า ให้เช่า หรือแสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเป็นห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ รับประกันเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น
 • สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  - เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัดคลองเตย
  - พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทุนประกันภัยมากกว่า 5,000,000 บาท
  - อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร
 • แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกในครอบครัว จำกัดอายุตั้งแต่ 1 – 70 ปี และสำหรับแม่บ้าน (คนรับใช้) จำกัดอายุไม่เกิน 60 ปี เท่านั้น

แผนประกัน มายลักชัวรี่ล็อกโฮมพลัส

ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย
เพื่อบ้านไม้ที่รักของคุณ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ขอนำเสนอแผนประกัน My Luxury Log Home ที่ให้ความคุ้มครองครบจบทุกภัยในแผนเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ให้คุณได้รับความคุ้มครองที่สูงกว่าแผนประกันทั่วไปด้วยความคุ้มครองเริ่มต้น 3 ล้านบาท ให้คุณสบายใจว่าบ้านไม้ที่รักของคุณได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์

ความคุ้มครองหลัก ทุนประกันภัย (บาท)
บ้านครึ่ง
ตึกครึ่งไม้
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 2)
บ้านไม้
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 3)
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (รวมฐานราก) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ เครื่องครัว ฯลฯ ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยยวดยานพาหนะ ภัยระเบิด ภัยทางอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุจากน้ำท่วม ภัยจากควัน ภัยจลาจลและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้ายภัยไฟป่าและความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายใดๆที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย 3,000,000
ความคุ้มครองเสริม ทุนประกันภัย (บาท)
2. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย
- วงเงินคุ้มครองต่อชิ้น 30,000
- วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี 100,000
3. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเงินตรา ธนบัตร อัญมณี รวมกัน 20,000 ต่อชิ้น
สูงสุด 200,000 ต่อปี
4. ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้ความคุ้มครองข้อ1. จนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้
- วงเงินความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน) 1,000
- วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี 100,000
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่พกพาได้ อันได้แก่โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, Flash Drive, กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ตามความเสียหายจริงและสูงสุดรวมกัน ไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปีโดยมีความรับผิดส่วนแรก 2,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งสำหรับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
6. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุ ความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 100,000
7. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือออกจากตัวอาคาร วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 200,000
8. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก 10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
9. ค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ อันเกิดจากการซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก 10% ของทุนประกันภัยของความคุ้มครองหลัก
10. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยันหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย การขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยภายใต้ความคุ้มครองหลัก 10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
11. การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี 200,000
12. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความรับผิดภายในสถานที่เอาประกันภัย วงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุด 1,000,000 ต่อครั้งต่อปี
13. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน) คู่สมรส บุตร และแม่บ้าน (คนรับใช้) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
- ผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน) 100,000
- คู่สมรส 100,000
- บุตร (ระบุชื่อ) (จำกัดความรับผิดต่อคน สูงสุดไม่เกิน 3 คน) 100,000
- แม่บ้าน (คนรับใช้) จำนวน 1 คน 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปีรวมภาษีและอากร (บาท) 8,500 11,900
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 200 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 และ 300 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 100,000 บาท

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัย (บาท)
• ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า* ทุนประกันภัย 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุนประกันภัย 810 1,210 1,610 2,110
• การประกันภัยสำหรับกระจก* ทุนประกันภัย 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุนประกันภัย 1,210 1,810 2,410 3,170
• การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*
ภายในสถานที่เอาประกันภัย
ทุนประกันภัย 1,500,000 2,000,000 2,500,000 300,000
ทุนประกันภัย 610 810 1,010 1,270
• การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*
ภายนอกสถานที่เอาประกันภัยโดยมีความรับผิดส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้ง
ทุนประกันภัย 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุนประกันภัย 160 230 310 380
• ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเช่น
อาคารทรัพย์สินภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากภัยแผ่นดินไหว
ภัยลมพายุภัยจากลูกเห็บ
ทุนประกันภัย 500,000 1,000,000
ทุนประกันภัย 500 1,000
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างคอนกรีต และทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้า ให้เช่า หรือแสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเป็นห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ รับประกันเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น
 • สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  - เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัดคลองเตย
  - พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทุนประกันภัยมากกว่า   5,000,000 บาท
  - อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม
    อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร
 • แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกในครอบครัว จำกัดอายุตั้งแต่ 1 – 70 ปี และสำหรับแม่บ้าน (คนรับใช้) จำกัดอายุไม่เกิน 60 ปี เท่านั้น

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก็สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้มีอะไรบ้าง

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติมเพื่อการอยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตึงตรา และทรัพย์สินอื่นๆภายในสถานที่เอาประกันภัยที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมีอะไรบ้าง

 • ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย
  • จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
  • โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว
  • ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือการที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง
 • ฟ้าผ่า
 • แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว
 • ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย

ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ มีอะไรบ้าง

หากผู้เอาประกันภัยต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถซื้อภัยเพิ่มเติมได้ดังนี้
 • ภัยลมพายุ
 • ภัยจากลูกเห็บ
 • ภัยระเบิด
 • ภัยอากาศยาน
 • ภัยจากยวดยานพาหนะ
 • ภัยจากควัน
 • ภัยแผ่นดินไหว
 • ภัยน้ำท่วม
 • ภัยเนื่องจากน้ำ
 • ภัยจลาจลนัดหยุดงาน
 • ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
 • ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ไม่คุ้มครอง

ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
 • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
 • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมนี
 • โบราณวัตถุหรือวัตถุสำหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท
 • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
 • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
 • วัตถุระเบิด
 • ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก หรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือได้รับกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง หรือไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณีดังกล่าว

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีกี่วิธี

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 • กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย หรือ
 • กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย

การประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง คืออะไร

การประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง คือ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และปรากฎว่าทรัพย์สินนั้นมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน โดยสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้คือ

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องทำอะไรบ้าง

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย
 • ส่งคำเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับความเสียหาย ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้น ๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้
 • ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง รายละเอียด ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนาแห่งเอกสารนั้น ๆ ข้อพิสูจน์และข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องและต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิด อัคคีภัยและพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทต้องการตามสมควรแก่กรณี