Contact us | Allianz Ayudhya General Insurance

Complains

วิธีปฎิบัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนทั่วไป

1. เมื่อตรวจพบหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้ทรัพย์สินสูญเสีย หรือเสียหาย ผู้เอาประกันควรปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้

 • ให้ทำการระงับหรือบรรเทาความเสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
 • ให้ดำเนินการป้องกันไม่ให้ความเสียหายเพิ่มเติมหรือลุกลามออกไป
 • หากเป็นกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย หรือถูกโจรกรรมหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก ต้องติดต่อแจ้งความยังสถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุโดยทันที

2. ให้เก็บรักษาสภาพแห่งความเสียหายไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3. แจ้งบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการลูกค้า โทร 1292 ตลอด 24 ชั่วโมง แฟกซ์ 02-6572500
 • กรณีซื้อกรมธรรม์ผ่านสำนักงานใหญ่ โทร (02) 638-9309 หรือ อีเมล์ T@allianz.co.th
 • กรณีซื้อซื้อกรมธรรม์ผ่านสำนักงานสาขา โทร (02) 638-9321 หรือ อีเมล์ T@allianz.co.th
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนกสินไหมทดแทนทั่วไป
 • เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4. ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดหมายเพื่อเข้าทำการสำรวจและตรวจสอบสถานที่และทรัพย์สินที่เสียหาย ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้เอาประกันภัยควรจะเตรียมเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เสียหาย เช่น แบบแปลน รายละเอียดของยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต หรือเอกสารแสดงมูลค่าและราคา

5. ติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้รับซ่อมเพื่อให้เข้ามาทำการสำรวจและประเมินราคาค่าเสียหาย ทั้งนี้ต้องจัดส่งรายงานการตรวจสอบและใบเสนอราคาค่าซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายให้บริษัทฯ พิจารณาก่อนดำเนินการสั่งซื้อหรือจัดซ่อม

6. หากมีการตรวจพบว่ามีความเสียหายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบในครั้งแรก ให้ทำการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุด และให้ปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น

7. เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย หรือ กรอกข้อความในใบแจ้งเรียกร้องค่าเสียหายประกันภัยทรัพย์สิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคล พร้อมหนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินของผู้รับเหมา (กรณีเป็นช่างทั่วไปที่มิใช่รูปแบบของบริษัทห้างร้าน ขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของช่าง รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมเบอร์โทรศัพท์และเขียนรายละเอียดการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายว่าดำเนินการซ่อมทรัพย์สินใด มีพื้นที่เท่าใด เป็นค่าวัสดุและค่าแรงเท่าใด)
 • ใบรายงานความเห็นของช่างเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดเหตุ กรณีเป็นการให้ความเห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร หรืออื่น ๆ ตรวจสอบแล้วเสียหายจากสาเหตุใด
 • ภาพถ่ายบ้าน/สถานที่เกิดเหตุที่เห็นบ้านเลขที่ และภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย โดยให้เห็นรายละเอียดของความเสียหายที่ชัดเจน
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีการเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปสถานที่อื่นข้างเคียง และกรณีทรัพย์สินถูกโจรกรรรม
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธกส.และ ธ.ออมสิน

วิธีปฏิบัติการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 1. ขั้นตอนและวิธีการเรียกร้อง เมื่อเกิดความเสียหาย

1.1 ผู้เอาประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ โดยแสดงบัตรรับรองการประกันภัย

1.2 หากผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว ให้นำหลักฐานส่งให้บริษัทฯ เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ 2 แบบ ดังนี้

 • นำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่บริษัทฯ
 • นำส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ มายัง ฝ่ายสินไหมทดแทน ของบริษัทฯ
  โดยส่งถึง คุณรสริน รักชาติ บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 1. เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน

2.1 กรณีที่เบิกค่ารักษาพยาบาล

 • หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย หรือ กรอกข้อความในใบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นสำเนาใบเสร็จจะต้องมีหลักฐานจากหน่วยงานแรกที่ผู้เอาประกันภัยไปทำการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล พร้อมรับรองการจ่ายว่าได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจำนวนเท่าใด โดยบริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินจากการชดใช้ของหน่วยงานแรกเท่านั้น
 • ใบรับรองแพทย์ (หากมีการรักษาพยาบาลหลายครั้ง ต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง)
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (ถ้ามีการลงบันทึกแจ้งความไว้)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธกส.และ ธ.ออมสิน

2.2 กรณี ทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะ และสายตา

 • หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย หรือ กรอกข้อความในใบแจ้งเรียกร้องการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • รูปถ่ายอวัยวะที่สูญเสียโดยเห็นภาพเต็มตัวและภาพอวัยวะที่สูญเสีย
 • ใบรับรองรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์ ระบุอวัยวะที่สูญเสียหรือภาวะของการทุพพลภาพ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธกส. และ ธ.ออมสิน
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (ถ้ามีการลงบันทึกแจ้งความไว้)

2.3 กรณีเสียชีวิต

 • หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย หรือ กรอกข้อความในใบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธกส.และ ธ.ออมสิน

2.4 กรณีเบิกค่าชดเชยการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 • กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาใบรับรองแพทย์/ ใบความเห็นแพทย์
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธกส. และ ธ.ออมสิน

สามารถส่งเอกสารมาทาง คุณรสริน รักชาติ  บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร (02) 638-9302 หรือ โทรสาร (02) 638-9310 หรืออีเมล์ Rotsarin.R@allianz.co.th

* หมายเหตุ – แนวทางข้างต้นเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป เท่านั้น การพิจารณาความคุ้มครองและค่าเสียหายจะต้องยึดถือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะเกิดความเสียหาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้นประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหม
แบบฟอร์มแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหม: ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล